Slutseminarie i Östergylland

Written by Ivan on . Posted in Kapellån, Kisaån, Kommunikation, Östergötland, Storån

Ett femtontal personer samlades i Falerum kvällen den 21 juni. Åhörarna bestod främst av markägare, men även allmänhet och kommunekolog. Med oss hade vi även de entreprenörer som följt oss genom projektet.

Länsstyrelsens personal startade kvällen genom att binformera om de åtgärder som genomförts i projektet. Om projektets målart, den tjockskaliga målarmusslan, men även annat akvatiskt liv som kan dra nytta av genomförda åtgärder.

Efter inledande ord övergick kvällen i naturstudier i form av elfisken och bottenfaunainsamlingar. Glädjande nog var det rikligt med öring och mört i de återskapade strömsträckorna.  Åhörarna fick även stifta bekantskap med olika grupper av bottendjur, inkluderat huvudrollsinnehavaren själv, den tjockskaliga målarmusslan.

Kvällen avslutades  med frågestund medan vi åt mat och dryck från det lokala caféet.

Storån restaureras

Written by Ivan on . Posted in Storån

storan restoration

Restaurering påbörjad vid Storån, Åtvidaberg. Mestadels biotopvård. Sten som rensats läggs tillbaka, död ved tillförs, lekgrus 16-32 mm samt sand ca 4 mm läggs i de lugnpartier/pooler som vår snitsige grävmaskinist Kalle Engdahl skapar åt oss. Här tror vi att målarmusslan kan trivas!

//Larz

Storån

Written by Ivan on . Posted in Storån

Storan

Storån har sin källa i området kring Åtvidabergs tätort. Högst upp i avrinningsområdet ligger Horsfjärden, som är en näringsfattig källsjö med stort djup och hög vattenkvalitet. Från Horsfjärden rinner Storån, via sjöarna Nären och Bysjön, vidare genom Åtvidabergs tätort. Nedströms Bysjön sker utsläpp från reningsverk och industrier. Nedströms tätorten rinner ån genom ett sjösystem med bl.a. Fallsjön och Båtsjön som båda är betydligt grundare och mer nä- ringsrika än Horsfjärden. I omgivningarna kring sjöarna finns Sveriges största sammanhängande ekskogsområde. Å- och sjösystemet rinner sedan vidare genom den unika Uknadalen, en sprickdalgång med 100 meter höga bergssidor. Storån följer ett meandrande lopp i dalgången och når, via sjöarna Åkervristen och Storsjön, slutligen havet i den mycket långsträckta sprickdalsviken Syrsan.

Naturvärdena i området är i första hand knutna till de opåverkade sjöarna högt upp i avrinningsområdet och Storåns lopp genom Uknadalen. Även Storsjön med sitt storvuxna bestånd av gös hyser stora natur- och rekreationsvärden. Horsfjärden är en tämligen orörd sjö med mycket hög vattenkvalitet och relikta kräftdjur. Storån mellan Båtsjön Åkervristen är ett strömmande relativt opåverkat vattendrag med fina strömmiljöer. Ån är en värdefull lek- och uppväxtlokal för vandrande öring, såväl kungsfiskare som strömstare häckar vid ån. I de nedre delarna övergår vattendraget i ett mer lugnflytande meandrande lopp med fri passage för vandrande fisk. I Storån finns Natura 2000-områden med vattenanknytning, och även en mindre del lövsumpskog i Vinäs är klassat som Natura 2000. Storån är även klassad som nationellt värdefull. Särskilt värdefulla vatten saknas i området. Områdena runt Bysjön och Båtsjön är klassade som riksintressen för naturvård.

Storån är påverkad av såväl övergödning som miljögifter och fysisk påverkan från kraftverk och tidig industrietablering. Övergödningen blir mer märkbar nedströms Åtvidaberg där Båtsjön är mycket näringsrik. Även om vattensystemet, och då framförallt Båtsjön, fortfarande är kraftigt påverkat finns det en trend mot minskande fosforhalter. Bottenfaunans sammansättning visar på goda förhållanden i Horsfjärden, medan Bysjön, Håcklasjön och Båtsjön uppvisar mycket ansträngda förhållanden. En förbättring under 1990-talet kan emellertid noteras i Bysjön och Håcklasjön. Belastning från miljögifter finns från såväl pågående som historisk verksamhet. Bruksorten Åtvidaberg utvecklades i mitten av 1700-talet i samband med att smältningen av koppar centraliserades till hyttor i Åtvidaberg. Efter hand har kopparhyttorna ersatts av annan industriverksamhet vilka har bidragit till föroreningsbelastningen. Om- råden i centrala Åtvidaberg är sedan 2005 sanerade och återställda.

I Storån planeras biotopvårdsåtgärder som innebär att upprensat material återförs till fåran och att substrat och död ved tillförs för att därigenom skapa en större variation av livsmiljöer i ån. Åtgärderna innebär också att ett vandringshinder tas bort, samt att trösklar byggs (Grade Control). Eventuellt kommer vi att återskapa en torrlagd del av ån (reconnection). I arbetet ingår också ett visst utredningsarbete, men vi ska bara lägga små resurser på utredningsdelen och satsa mest på praktiska åtgärder. Utöver praktiska åtgärder utförs flera monitoring-moment, bland annat elfiske, UC-inventering samt uppmätning av tvärsektioner där ett antal parametrar mäts (elevation, bottensubstrat med mera).

Samarbetspartners & Finansiärer