Handbok och lekmannarapport publicerad

Written by jakob on . Posted in Kommunikation, Projektet, Publikationer

I tider då larmen om olika miljökatastrofer avlöser varandra är behovet stort att visa på goda exempel som kan inge hopp och framtidstro. Projektet ”Målarmusslans återkomst” är ett exempel där vi under fem år har genomfört restaureringsåtgärder med positiva effekter på vattenkvalitet och biodiversitet, motsvarande drygt 200 km rinnande vatten och 300 hektar flodplan i tolv kustmynnande vattendrag och Östersjön på sikt.

Projektet har även bidragit till att kunskapsläget avseende vår mest hotade sötvattenmussla, den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus), har väsentligt förbättrats genom forskningsinsatser. För första gången någonsin har arten odlats fram och återintroducerats i svenska vattendrag! Med målarmusslan som symbol och indikator, har vi inte bara lyckats infria samtliga målsättningar med projektet. Vi har även bidragit till att synliggöra betydelsen av vattendragsrestaurering utifrån ett vidare perspektiv, med målarmusslan som pedagog.

Även om projektet är avslutat, har resan mot bättre vattenmiljöer bara börjat. Genom vårt arbete som sammanfattas i denna handbok, är det vår strävan att skapa ringar på vattnet, och som gott exempel, försöka inspirera till fler vattenvårdsprojekt runt om i Europa…

Följande HANDBOK och LEKMANNARAPPORT syftar till sprida våra resultat och erfarenheter, så att vi kan dra lärdom, hämta goda exempel med målsättningen att fler projekt växer fram, till nytta för människa, djur och natur!

Vi tackar Redaktionsgruppen, inklusive våra externa experter, däribland Stefan Lundberg, Maja Sjöberg och Al Burke, för storartade insatser i samband med produktion  av handbok och lekmannarapport som på ett förträffligt sätt sammanfattar projektet.

Läs och njut hälsar hela UC4LIFE-gänget!

//Ivan Olsson

 

 

Målarmusslan publicerad!

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Publikationer

Vårt projekt Målarmusslans återkomst har publicerats i tidskriften SÖTVATTEN 2013* som lanseras under Miljöövervakningsdagarn i Tällberg, Dalarna. På plats finns Jokob, vår eminente projektkoordinator, som enligt egen utsago;-) håller UC-fanan högt medelst posterpresentationer, flyers och prat… Etthundrasextio deltagare – inte illa!

//Ivan via Jakob

*”Sötvatten – om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag” är en årlig rapport som presenterar resultat från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Rapporter och flyers

Written by Ivan on . Posted in Publikationer

PROJEKTLANSERING UC4LIFE – Oktober 2011… Vilken uppslutning!!!

Nedan följer en del informationsmaterial som hitintills har publicerats som del av vårt projekt, en del formalin, men också intressanta rapporter av hög kvalitet. Inledningsvis två välgjorda filmer om projektet. Mycket nöje…

Filmen om Fyleån och målarmusslans återkomst

Filmen om Bräkneån och målarmusslans återkomst

– Planeringsunderlag

– Publicerade rapporter

– Flyers och kortfattade populärvetenskapliga publikationer

Monitoringrapporter och resultat

SKÅNE
BLEKING
JÖNKÖPING
SÖDERMANLAND
ÖSTERGÖTLAND

 

Tekniska rapporter

Värdfiskkartering C1a
Värdfiskkartering C1b
Värdfiskkartering C1c

Debate articles

Samarbetspartners & Finansiärer