Monitoring at the project sites in Jönköping county

Written by jakob on . Posted in Emån, Studier

I våra två åtgärdsområden i Jönköpings län pågår sedan i maj projekteringar av de kommande åtgärderna. Under augusti och september har arbetet med förstudier (monitoring) innan åtgärd  kommit igång. Kvalitattiva elfisken har utförts på sex lokaler. Statusen på fiskbestånden var bättre än väntat. I Lillån Kvillsfors var öringbeståndet relativt gott med en stor andel årsyngel (0+). Övriga fiskarter som fångades var elritsa, sutare, braxen, färna, abborre, gädda, bäcknejonöga, bergsimpa och signalkräfta. Det finns med andra ord potentiella värdfiskar för de tjockskaliga målarmusslor som ska återintroduceras efter utförda åtgärder! Som en del i arbetet med att följa upp ev påverkan och ffa förbättring genom utrivning av dammar så har även mätning av vattentemperaturen i våra åtgärdsområden startat. Totalt fyra temperaturlogges är nu utplacerade och ingår i Länsstyrelsens övervakningsnätverk av temperaturloggers.

Nöjd elfiskare med ny utrustning som fungerade perfekt.

UC4LIFE-taggad!

Tinca tinca är ovanlig vid elfiske.

Mätningen av temperatur löper fram till 2016. Info om detta på  UC4LIFE-taggad skylt.

380 mm öring från Brusaån, en mycket vacker skapelse!

 

 

’Kick-offande’ och informationsspridning i Småland 2012! 17/06/12

Written by jakob on . Posted in Brusaån, Emån, Jönköping, Kommunikation

Under våren 2012 har vi i Jönköpings län börjat bygga grunden till ett framgångsrikt projekt.

Vid totalt fyra tillfällen har vi informerat allmänhet, vattenråd, samhällsföreningar och kommunpolitiker i våra två åtgärdsområden.

Åtgärdsområde: Brusaån/Mariannelund
Vid Brusaån genomförde vi redan 2010 vattendragsvandring utmed ån och berättade om planerna på konkreta åtgärder i ett kommande LIFE-projekt… Vi visade elfiske, musslor, pratade kantzoner och drack kaffe tillsammans med markägarna utmed ån. Inom UC4LIFE har vi under våren genomfört två informationsträffar. Den 1 mars besökte vi Mariannelunds sportfiskeklubb och berättade om planerna för 22 intresserade klubbmedlemmar och intressenter. Den 11 april träffade vi samhällsbyggnadsnämnden på Eksjö kommun (11 personer).

Åtgärdsområde: Emån/Kvillsfors/Lillån
Den 22 februari hade vi en träff med samhällsföreningen i Kvillsfors (http://www.kvillsfors.nu) och informerade om planerna med att använda Lillån som ett långt omlöp förbi vattenkraftverken. 16 personer deltog på mötet. Samhällsföreningen kommer att anordna den sk ’Kungsbrons dag’ den 25-26 aug 2012. Här räknar vi med att vi kommer kunna delta och informera om vårt UC4LIFE. Även i detta åtgärdsområde har vi informerat kommunpolitiker. Den 29 mars fick vi audiens på Tekniska nämndens sammanträde (29 personer), Vetlanda kommun och föredrog projektet och planerna i Kvillsfors.

/ Jakob

Vår målbild i våra åtgärdsområden! Denna 6 mm långa Unio crassus hittades på en fin strömsträcka nedströms Kvillsfors. Det är härifrån vi kommer ta upp musslor för att genomföra återintroduktionen.

Emån

Written by admin on . Posted in Emån

Emån är det största vattendraget i sydöstra Sverige, med alla sina förgreningar och mångskiftande miljöer utgör den en mycket värdefull naturtillgång. Vattensystemet, med huvudfåran som pulsåder, har genom årtusenden via sin rika fauna och flora gett upphov till förnyelsebara resurser i form av fiskevatten, bördiga jordbruksmarker och produktiva skogar. Inom Emåns avrinningsområde finns mycket höga geologiska, biologiska och kulturhistoriska värden. På flera ställen delas huvudfåran upp i system av förgreningar, så kallade kvillar.

Emån och dess tillflöden har flitigt utnyttjats för kraftändamål och övrigt markutnyttjande som har inneburit stora inskränkningar för djur- och växtlivet. Dock finns det fortfarande stora möjligheter att tillvarata relativt orörda områden och återställa de miljöer som påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. I avrinningsområdet finns skyddsvärda bestånd av bland annat flodpärlmussla och öring. I dagsläget är det realistiskt att tro att havsöring och lax skall kunna vandra upp i länet inom en överskådlig framtid.

Turefors och Nyboholmsdammen utgör två definitiva vandringshinder i Emåns huvudfåra. Dammarna, vilka får anses vara förhållandevis stora, nyttjas idag till utvinnandet av vattenkraft. Att anlägga fiskvägar vid dessa objekt skulle vara både tekniskt komplicerat då fallhöjden är stor samt ekonomiskt ineffektivt.Parallellt med dessa två dammar rinner turligt nog ett mindre vattendrag, Lillån. Denna vattenförekomst tar sin början i Tureforsdammen för att slutligen åter mynna cirka 2,4 kilmoter nedströms i Emåns huvudfåra. Med andra ord fungerar Lillån redan idag som ett så kallat omlöp om det inte vore för de vandringshinder som återfinns på sträckan. Med anledning av ovanstående planeras därför flera restaureringsåtgärder inom föreliggande projektområde under perioden 2012-2016.

Åtgärdarbetet tog sin början under 2012 då tidiga informationsmöten hölls mellan Länsstyrelse, kommun och konsulter kopplade till projektet. Utmed vattendraget planeras fyra större åtgärder för att åtgärda definitiva vandringshinder vilket i kombination med översyn av illegala vattenuttag och ökad tappning i Lillån kommer gynna såväl mussel- som fiskförekomst. Fokus under 2012 har legat på inventeringar, markägarkontakter, projekteringar samt klargörande av vattenrättsliga förhållanden. En ansökan om omprövning av vattendomen för Lillån har påbörjats och beräknaslämnas in under början av 2013. Projekteringen, vilken tas fram av Emåförbundet, bedömas vara färdigställd senast utgången av november 2012. Framtagen projektering vilken inkluderar olika principförslag kommer sedan att ligga till grund för det fortsatta arbetet, ett arbete som bland annat innefattar flera viktiga moment såsom tekniska beskrivningar för de olika åtgärderna samt tappningsförslag i fiskvägarna. Den planerade byggstarten är satt till 2013. Biologisk och teknisk rådgivning kommer att ske parallellt med byggnationerna. Slutbesiktning sker 2013/2014.

En viktig del i projektet är ju såklartåterintroduktionen av den tjockskaliga målarmusslan. Dettamoment kommer att genomföras i två områden på två till fyra lokaler efter det att åtgärdsarbetet genomförts och fiskvägarna invigts. Att följa upp åtgärdsarbetet är ett mycket viktigt moment där man svart på vitt får ett kvitto på huruvida arbetat lyckats eller ej. Med anledning av detta kommer inventeringar genomföras under 2015 och 2016 där data jämförs med tidigare inhämtad information beträffande fisk- och musselförekomsten i området.

Samarbetspartners & Finansiärer

Senaste nytt från NRRV

Read feed