Fyledalen

Written by admin on . Posted in Fyleån

Den rätade Fyleån

Fyleån, som är ett biflöde till Nybroån, har ett avrinningsområde på 23,6 kvadratkilometer och rinner samman med Trydeån vid Fylan. Efter sammanflödet förekommer flera namnsättningar på ån, Fyleån, Trydeån, Örupsån och Nybroån. Sedan 1800-talets mitt har området dikats och ån rätats i omgångar, bland annat när järnvägen byggdes på 1890-talet. Den senaste dikningen utfördes under 1930-talet. Den i dag rätade åfåran meandrade tidigare genom Fyledalen.

Fyleån planeras att återmeandras och bottenrestaureras från kvartsverket ner till sammanflödet med Trydeån vid Fylan, en sträcka på ca 4,9 kilometer, Röddingeberg inkluderat. Ny åsträcka är enligt planen drygt5,9 kilometer. Generellt skall de gamla meanderslingorna utnyttjas samt upplagda vallar med rensmassor schaktas ner och transporteras bort. För att tillgängliggöra alla delar för rekreation och betesdjur kommer även enklare broar och överfarter anläggas i området. Fem tillrinnande biflöden som idag är rörlagda genom området eller ligger djupt ska i anslutning till Fyleån restaureras eller öppnas upp till öppna vattendrag. Tio småvatten/dammar med grunda vattenspeglar samt blöta till fuktiga ängs- och betesmarker nyskapas eller utvidgas, bland annat för att gynna olika groddjur. För att dammarna skall fungera som reproduktionslokaler för groddjuren placeras dessa en bit upp i dalsänkan, så de inte har kontakt med ån, för att minska risken för att få in fisk i dammarna. Syftet med åtgärderna är att restaurera vattendraget så att detta återfår ett meandrande lopp och att området får naturligare hydrologiska förhållanden. Åtgärderna syftar vidare till att minska transporten av näringsämnen i vattendraget och gynna den biologiska mångfalden i området. Åtgärderna görs också för att förstärka värdena inom berört Natura 2000-område och att skapa förutsättningar för återetablering av tjockskalig målarmussla.

Fyleån är utpekat som regionalt särskilt värdefullt vatten i underlag till arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Dalgången är av riksintresse för naturvård. Del av området är Natura 2000 område, och flera olika Natura 2000-habitat från torr hed till fuktäng finns inom projektområdet. För del av området pågår dessutom bildande av naturreservat. Området omfattas av Länsstyrelsens naturvårdsprogram Naturvärde klass 1 och Terrängform. Upp till Vällerödskärret i områdets övre del gäller flytande strandskydd.

I Fyleå-området finns såväl höga naturvärden som sociala värden. Området är mycket naturskönt och är ett välkänt utflyktsmål för såväl ornitologer som allmänt naturintresserade. I områdets sydöstra del kan man hyra dressiner och färdas på en sträcka av nästan 1 mil mellan Tomelilla och upp till Vällerödskärret i projektområdets övre del, strax nordväst om Högestads station. Det finns tre botaniskt speciellt värdefulla områden inom projektområdet. Det viktigaste här är Vällerödskärret, ett så kallat extremrikkärr, som kommer att få en egen restaureringsplan. Inom området finns några dammar som idag fungerar som reproduktionslokaler för klockgroda. I projektområdets närhet finns ett stort antal vatten med större vattensalamander och lövgroda. Dessutom finns ett vatten i projektområdets närhet där reproduktion av lökgroda har konstaterats. Fyleåns dalgång med omgivande skogar hyser en unik fladdermusfauna med flera arter som är mycket sällsynta i Sverige. Även rovfågelfaunan i Fyledalen är ovanligt artrik, och 24 rovfågelsarter är observerade. Förutom häckande kungsörn har även berguv häckat i Fyledalen.

För att återintroduktion av musslorna skall lyckas måste lämplig värdfisk för musslans parisiterande larver finnas i tillräcklig mängd. Potentiella värdfiskar är bl a stensimpa, elritsa och abborre. För att gynna förekomst av dessa och även få en artrikare sammansättning av bottenfauna planeras på sträckor med lämpligt bottenlutning utföra bottenrestaurering och tillföra stenigt grusigt bottensubstrat vilket gynnar potentiella värdfiskarter. Vattendraget planeras bli variationsrikt med skiftande bottensubstrat och bottenlutning för att skapa lämpliga livsmiljöer för många arter med olika krav. I syfte att gynna tjockskalig målarmusssla, övrig bottenfauna och fisk planeras även trädplantering längst med ån.

Projektet drivs av markägarna, Högestad & Christinehof Förvaltning AB och Röddingeberg, i samarbete med UC4LIFE, Nybroåns vattenråd, Tomellila kommun, Länsstyrelsen i Skåne inkluderat.

 

 


Visa större karta

Samarbetspartners & Finansiärer

Senaste nytt från NRRV

Read feed