Stenkoll på Kisaån – inne i ett ”Flow”

Written by Ivan on . Posted in Kisaån

woody debris
Nu har restaureringarna tagit fart i Kisaån. Snösmältning och tjällossning har gjort att det är bra fart på vattnet. Under dagen har vattennivån utefter den övre fallsträckan mätts upp för att kunna kalibrera med tryckloggern som ligger i vattnet. Nivåskillnaden i den övre fallsträckan var ca 80 cm. Vi mätte också upp flödet i ån och det gick imponerande 4,5 kubikmeter per sekund. Ån är här kraftigt rensad hör och vi har börjat lägga tillbaka sten på botten för att skapa variation i bäckmiljön. Detta görs framförallt i den nedre delen av fallsträckan för att inte dämma eller förändra tröskeln vid sjön Nedre Föllingen. Bakom stenarna i bakvattnet samlas grus och sand som kan utgöra bra substrat för musslorna att gräva ner sig i. Den nya miljön gynnar också bottenfauna och fisk. Under vintern hade en björk fallit ner i ån och bidragit till ökad mängd död ved i vattnet.
Lars Gezelius

Kisaån/Föllingsö

Written by admin on . Posted in Kisaån

Kring säteriet Föllingsö finns ett ålderdomligt landskap med hagmarker, slåtteräng, åkrar och trägärdesgårdar. Den gula herrgårdsbyggnaden vid stranden av sjön Nedre Fölingen och det omgivande odlingslandskapet bildar en ovanlig bevarad helhet. Ändamålet med skötseln av Föllingsö är att bevara och delvis rekonstruera ett ålderdomligt herrgårdslandskap. Landskapets rumsliga indelning av inäga och utmark med dess fauna och flora, ska väl framträda, levandegöras och göras begripligt så att besökare får en förståelse för äldre tiders odlingslandskap. Trägärdesgårdarna understryker känslan av 1800-talet. Marken är stenig och uppodlingens möda ligger bevarad i åtskilliga odlingsrösen. I odlingslandskapet vid Föllingsö har det skett förhållandevis få sentida förändringar. Mycket av dagens åkrar, diken, odlingsrösen och vägar återfinns redan på en karta från 1820-talet. Kartan har varit vägledande vid skötseln av odlingslandskapet. Hagmarker har röjts och gärdesgårdar byggts för att visa hur en säterimiljö såg ut på 1800-talet. Som för att understryka den långa historiska kontinuiteten finns här lämningar efter en boplats med åkrar och gravar från järnåldern. Landskapselement som finns inom området är odlingsrösen, handgrävda diken, hamlade träd, brukningsväg etc.

I delar av områdets hagmarker dominerar ädellövträd som ek, ask och lind. Det förekommer även hamlade gamla askar samt en del nyhamlade askar. Buskskiktet är väl utvecklat och hasselbuketter förekommer på flera platser inom området. I hagmarkerna blommar rikligt av gullviva, gökärt, mandelblom och jungfrulin. I slåtterängen växer den ovanliga fältgentianan tillsammans med stagg, svinrot, klasefibbla, jungfrulin, ormrot, ängsskallra och slåtterfibbla. Här finns gott om fjärilar och en artrik svampflora.

Kisaåns utlopp ur Nedre Föllingen utgör en mycket värdefull vattenmiljö. Tjockskalig målarmussla förekommer inom området liksom en stam av insjööring (Salmo trutta). Med nuvarande kunskapsläge har tjockskalig målarmussla rekryterande populationer i Kisaån. Vanligtvis har musslan en längd av 4 – 7 cm (undantagsvis upp till 11 cm). Skalet är mycket tjockt och tungt och färgat i nyansen mörkt grön-brun-svart. Arten förekommer på flera lokaler i ån. Öringen har en relativt svag stam men förekomsten har belagts vid flera elfisken, senast 2007.

I Kisaån planeras biotopvårdsåtgärder som innebär att upprensat material återförs till fåran och att substrat samt att död ved tillförs. Åtgärderna innebär också åtgärdande av ett vandringshinder, bladvassbekämpning, samt ökad vattenföring i en delvis torrlagd del av ån. I arbetet ingår också hydraulisk modellering samt ett visst utredningsarbete kring vattenregleringen. Utredningsarbetet samkörs med UC4LIFE Monitoring för att bli så billig som möjlig.

Utöver praktiska åtgärder utförs flera monitoring-moment, bland annat elfiske, UC-inventering samt uppmätning av tvärsektioner där ett antal parametrar mäts (elevation, bottensubstrat med mera).

 

Samarbetspartners & Finansiärer