Utbredning

Written by admin on . Posted in Utbredning

Tuss

Totalutbredningen omfattar, med stora luckor, större delen av Europa – utom Italien, Iberiska halvön, brittiska öarna (där arten dock fanns under pleistocen), Norge och Island – med utlöpare till Svartahavsområdet och Främre Orienten. Utbredningsgräns i nordost är Dwinas flodsystem, i sydost Eufratoch Tigris-systemen i Irak.

Den tjockskaliga målarmusslan förekommer, mycket sällsynt, i östra Sverige från Skåne till norra Uppland och sydöstra Dalarna. Utbredningsområdet är splittrat i flera mindre arealer: Skåne län – västra Blekinge län – södra Kronobergs län (Helge å och Mörrumsån), östra och nordöstra Småland (Kalmar och Jönköpings län) – södra Östergötlands län och södra Södermanlands län. Dessutom finns isolerade utpostlokaler i Närke (Örebro län), norra Uppland (Uppsala län) och sydöstra Dalarnas län. Förekomster av tjockskalig målarmussla har konstaterats på nya lokaler i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Södermanlands och Örebro län under senare år.

Utbredningen hos tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i Sverige som den var känd t.o.m. mars 2007. En markering kan representera flera närliggande förekomster. Tom cirkel = fynd före 1950. Svart/röd cirkel = fynd efter 1950. Stora utbredningsluckor förekommer. Kartan är framställd av Ted von Proschwitz och Torsten Nordander, Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Tillräckligt inventeringsunderlag saknas ännu för att kunna bedöma de svenska populationernas sammanlagda storlek. I Kilaån, Södermanlands län, där arten studerats sedan 1998, har dock ett första regionalt underlag kunnat tas fram. En bedömning, via extrapoleringar från inventerade lokaler längs vattendragets hela sträckning, ger vid handen att ån härbärgerar ca 48 000 individer . I jämförelse kan nämnas att beståndet i Nyköpingsån vid Sibro (sjön Båvens utflöde), Södermanlands län, minskat från ca 1000 till 34 individer, detta efter att lokalen torrlades under mer än tre månader hösten 2003.

Stefan Lundberg, Naturhistoriska riksmuseet, Jakob Bergengren, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Ted von Proschwitz, Göteborgs Naturhistoriska Museum författare.

Samarbetspartners & Finansiärer