Archive for juli, 2013

Åtgärder i Svärtaån

Written by ursula on . Posted in Svärtaån

Grävskopa släpper lekgrus vid vattenytan i ån.

Förra veckan avslutades åtgärderna i Svärtaån, Södermanland. Musslorna som vi innan med hjälp av dykare hade plockat upp släpptes tillbaka och förhoppningsvis kommer de trivas bättre än tidigare.

Vi har grävt upp vegetation och rotfilt från säv, svärdslilja och andra vattenväxter som växte i täta bestånd vid Svärta Gård. Rotfilten som bäddar in gruset hindrar musslor från att gräva ner sig där samt att det inte heller utgör någon lekplatser för fisk. Genom att ta bort vegetationen och samtidigt skapa en längre strömsträcka hoppas vi kunna förhindra att vegetationen återkommer i lika stor utsträckning. Naturligtvis kommer vegetation dock att återetableras.

Stora block samt sten och grus har lagts i för att skapa ett mer forsande habitat med större rörelse på vattnet. Höljor har dock bibehållits och även förstärkts. Just en vertikal variation med grundare, stråkande partier omväxlande med djupare höljor är positivt både för fiskar och musslor.

Det har varit intensivt, otroligt roligt och spännande. Tack för gott samarbete Sportfiskarna som arbetsledare; Thunmans entreprenad som till slut löste alla uppkomna problem 🙂 och Skogstorparn samt ICA Kvantum i Oppeby för kundkorgarna som vi samlade musslorna i.

Nu går vi alldeles snart på semester!

Tuss och Helena

Återintroduktion av U.crassus i Fyledalen samt Klingavälsån påbörjad – 26/06/2013

Written by lea on . Posted in Projektområden

P1040709

Det har redan gått någon vecka sedan återintroduktionen påbörjades, och här kommer den svenska versionen av inlägget som publicerades 27 juni (http://www.ucforlife.se/en/re-introduction-of-u-crassus-in-fyledalen-and-klingavaslan-started-26062013/).

Återintroduktion av Unio crassus i vattendrag där denna mussla har dött ut är en väldigt viktig del av UCforLIFE-projektet. Därför har fiskburar placerats ut i vattendragen i Fyledalen samt i Klingavälsån vid Hemmestorps mölla under de senaste två veckorna. Under en lugn och regnig lördagseftermiddag infesterade jag och Kristin fisken i Fyledalen, och under påföljande måndag infesterade vi fisken i Klingavälsån. Vid tidigare tillfällen har gravida musslor samlats in i Tommarpsån och Bråån, två vattendrag med stora musselpopulationer, och transporterats till labbet. Efter att glochidierna har utstötts av dessa adulta musslor har vi samlat in larverna, transporterat dem till vattendragen, fångat fisk genom elfiske och sluligen infesterad dessa fiskar med mussellarverna i en stor tank. Avslutningsvis placerades dessa fiskar i de preparerade fiskburarna.

För att återintroducera juvenila musslor till vattendragen kommer fiskarna att hållas i burarna, matas regelbundet och endast plockas ur burarna efter ett antal veckor.

Mer information om denna återintroduktion kan du hitta i det medföljande informationsbladet, som också finns uppsatt vid burarna i fält.

Hälsningar,

Lea, Sandra & Kristin

Bräkneån bjöd på både goda och tråkiga nyheter

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån, Projektområden

Vår övervakning av Bräkneån är nu genomförd. Vi besökte totalt sett 22 lokaler då vi samkörde inventeringen med den nationella miljöövervakningen av flodpärlmussla. Tre av dessa 22 lokaler var helt nya och ligger längs en sträcka av ån som inte inventerats tidigare, mellan det nedersta vandringshindret Björstorps kvarn och nästa vandringshinder, Snittinge strax söder om Bräkne-Hoby. Om vi börjar med de goda nyheterna så hittade vi tjockskalig målarmussla på fyra nya lokaler i ån förutom de två sedan tidigare kända lokalerna. Tre av dessa nya lokaler låg inom det område som inte undersökts tidigare, dvs uppströms Björstorps kvarn. Än mer glädjande var att vi på en av dessa hittade musslor som var <35 mm och kunde alltså konstatera att föryngring sker där! Bestånden är inte täta men vi har i alla fall ett reproducerande bestånd i ån.

Om vi går till de mer tråkiga nyheterna så ser inte läget ljust ut för flodpärlmusslan. Arten återfanns inte på de nordligaste lokalerna, färre musslor hittas på de övriga lokalerna och ingen föryngring kan konstateras. Det är bara att hoppas på att åtgärderna som planeras inom UC4LIFE kan hjälpa flodpärlmusslan att återhämta sig.

Lite lokal TV , riksnyheter och nyheter om flodpärlmusslans tråkiga situation. Dessutom radioinslag om UC4LIFE!

/Therese och Andreas

 

Samarbetspartners & Finansiärer