Archive for februari, 2014

Stenkoll på Kisaån – inne i ett ”Flow”

Written by Ivan on . Posted in Kisaån

woody debris
Nu har restaureringarna tagit fart i Kisaån. Snösmältning och tjällossning har gjort att det är bra fart på vattnet. Under dagen har vattennivån utefter den övre fallsträckan mätts upp för att kunna kalibrera med tryckloggern som ligger i vattnet. Nivåskillnaden i den övre fallsträckan var ca 80 cm. Vi mätte också upp flödet i ån och det gick imponerande 4,5 kubikmeter per sekund. Ån är här kraftigt rensad hör och vi har börjat lägga tillbaka sten på botten för att skapa variation i bäckmiljön. Detta görs framförallt i den nedre delen av fallsträckan för att inte dämma eller förändra tröskeln vid sjön Nedre Föllingen. Bakom stenarna i bakvattnet samlas grus och sand som kan utgöra bra substrat för musslorna att gräva ner sig i. Den nya miljön gynnar också bottenfauna och fisk. Under vintern hade en björk fallit ner i ån och bidragit till ökad mängd död ved i vattnet.
Lars Gezelius

uc4life @ oikos

Written by Ivan on . Posted in Karlstads universitet, Kommunikation

At the beginning of this month the nordic OIKOS conference took place in Stockholm. Four days of presentations, posters and getting together(s) of 250 people from Sweden, Norway, Iceland, Denmark and Finland. It was very interesting to get to know what researcher, more precisely said ecologist are focusing on those days. I brought a poster about one part of my research conducted in 2013 and therefore started to represented UC4LIFE in the new year 2014.

Lea

Samarbetspartners & Finansiärer