Archive for juli, 2014

Klingavälsån kroknar

Written by vibeke on . Posted in Klingavälsån, Projektområden

I augusti kommer stora åtgärder att påbörjas för att återskapa Klingavälsåns ringlande lopp och dess biologiska värden. Syftet med restaureringen av ån är att skapa bättre förutsättningar för flora och fauna i och kring vattendraget. Samtidigt ska åtgärden medföra att läckaget av näringsämnen minskar. Det slutgiltiga målet är att tjockskalig målarmussla, en av Europas mest hotade musselarter, åter ska trivas i ån.

Den idag rätade Klingavälsån kommer att grävas om till en sträckning som till stora delar är samma som ån tidigare hade. På vissa sträcker kommer en ny botten att anläggas för att gynna fisk och andra vattenlevande djur.  Sträckan som ska åtgärdas är idag 2 km men blir efter omgrävningen 3,3 km. Vattendraget kommer att få mer variationsrika livsmiljöer, med framförallt olika typer av bottenmaterial och strömförhållanden.

Den befintliga kanalen blir kvar på en sträcka av 750 meter från Hemmestorpsmölla. Resterande del fylls delvis igen med massor från den nygrävda åfåran och kommer att kunna avlasta huvudfåran vid högvatten.

Passagen vid Hemmestorpsmölla utgör idag ett vandringshinder för fisk och många vattenlevande organismer. Efter omgrävningen kommer det att finnas fri passage större delen av året.

Arbetet med omgrävningen planeras att starta den 4 augusti 2014 och pågå till september/oktober 2014.

Samarbetspartners & Finansiärer