SYFTE

Written by Ivan on . Posted in Projektet

Projektet Målarmusslans återkomst är ett 50 MSEK LIFE+ Natur projekt som syftar till att förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer till gagn för människa, djur och natur. Den starkt utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) utgör symbolen för detta unika projekt – och kan vi åter få denna musselart att trivas blir projektet en framgång med renare vatten och större biologisk mångfald som följd. Om än i liten skala, så är det rimligt att anta positiva effekter i Östersjön på sikt.

I tolv vattendrag kommer livsmiljöer för den tjockskaliga målarmusslan att återställas genom att återge åarna dess historiska ringlande lopp (meandring) samt genom att tillföra en mer varierad bottenstruktur (sand, grus, sten och död ved), beskuggningsregim (trädplantering) och fria vandringsvägar för musslans värdfiskar.

Den tjockskaliga målarmusslan har en speciell livscykel där musslan som larv lever parasitiskt på fiskars gälar. Fiskens gälar utgör både födoresurs och livsmiljö nödvändig för att musslan skall kunna fullfölja sin livscykel. I dagsläget vet vi inte vilka fiskarter som lämpar sig som värd för musslan varför vi inom ramen för projektet skall studera detta fenomen genom att kartlägga fiskarters funktion som värd – dvs vilka fiskarter genererar hög tillväxt och överlevnad för mussellarven?

2_opened-mussel

När väl värdfiskförhållandet har studerats och klargjorts är en viktig målsättning med projektet att återintroducera den tjockskaliga målarmusslan i de vattendrag den har utrotats. Genom odling och utplantering av såväl unga musslor som infekterade värdfiskar ska vi ge arten en ny chans.

I fokus står hela tiden informationsinsatser och kommunikation. Projektet skall utgöra en motor för ytterligare vattenvårdande projekt, såväl nationellt och som internationellt. Projektet löper under perioden 2012 – 2016.

Inlägget finns också på: Engelska

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer