Fyledalen som resurs för människor…

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

till gagn för kommande generationer

Rent vatten och värdefull natur ger friska barn

Målarmusslans återkomst är ett vattenvårdande projekt som syftar till att förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i tolv sydsvenska vattendrag och Östersjön. Ett vattendrag där åtgärder planeras är Fyleån, ett källflöde till Nybroån. Här planeras restaureringsåtgärder på Högestads och Röddingebergs marker under 2013 som bl a innebär att ån kommer att återfå sitt slingrande lopp, och att en mängd våtmarker anläggs i området, vilket kommer bidra till ökad biologisk mångfald, renare vatten, men också skönare naturupplevelser för besökare.

Miljöförbättringar, i form av exempelvis bättre vattenkvalitet och biologisk mångfald, går att mäta enligt standardmetoder medan rekreationsvärdet i samband med naturupplevelser för besökare är betydligt svårare. Hur värderas skådning av kungsörn i fem minuter, hur värderar vi vatten av god kvalitet, ett renare hav – i kronor och ören.?

Svaret på frågan hur mycket medborgare boende runt Östersjön är villiga att betala per år för ett renare Östersjön är ca 1 000 kr enligt en nyligen publicerad studie. Samma studie gör gällande att den totala betalningsvilja uppgår till ca 37 miljarder kr per år för åtgärdsarbeten som bidrar till en förbättring av Östersjöns tillstånd.

Åtgärderna som planeras i Fyledalen bidrar förvisso till en förbättring av Österjöns miljötillstånd på sikt, men därutöver är vi intresserade av att få en uppfattning om det är möjligt för besökare att ange ett ekonomiskt värde för ett besök i Fyledalen. Om det är så, kan uppgifterna jämföras med andra ekonomiska värderingar av rekreation. Vidare kan våra resultat användas i en ekonomisk analys av i vilken mån kostnaderna för de resurser som används för att restaurera Fyleån motsvaras av rekreationsvärdena, förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.

Denna pilotstudie utgör en viktig pusselbit som gör det möjligt för oss att förstå Fyledalens värde som resurs för oss människor och vi är mycket tacksamma om ni tar er tid att fylla i vår enkätundersökning här.

Som komplement till elektroniska enkäter skickas samma enkäter via post till prenumeranter på Högesta & Christinehof Förvaltnings AB:s nyhetsblad samt till fiske- och ornitologföreningar mfl. Därtill kommer det vara möjligt att besvara enkäten under sommaren via postlådor hos dressinuthyraren samt vid informationstavlor i Fyledalen.

Tack för er medverkan!

UC4LIFE-gänget:-)

Inlägget finns också på: Engelska

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer