Utrivning av ett av Bräkneåns vandringshinder – Lindefors

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån, Projektområden

Genom LIFE-projektet Målarmusslans återkomst genomfördes i början av september en mindre åtgärd för att säkerställa fri vandring av limniska organismer förbi Lindfors i Bräkneån. På platsen finns en gammal kvarn/såg med tillhörande fundament från en tidigare damm med tre utskov. Anläggningen uppfördes 1907 och var i drift som såg fram till slutet av 1960-talet. Dammen saknar tillstånd (det finns ingen vattendom) och ingen verksamhet sker vid anläggningen men den har fram till hösten ändå utgjort ett vandringshinder för fisk, särskilt vid låga flöden i ån. I det mittersta utskovet fanns en mindre fördämning bestående av brädor som upprätthöll en viss vattennivå uppströms dammen, även om vatten sipprade ut mellan brädorna.

Genom att brädorna togs bort tryggas vandringen förbi anläggningen och inga ytterliga åtgärder behövs i nuläget. Efter åtgärden är bedömningen att den gamla dammen inte längre utgör något vandringhinder för fisk och vi har därigenom genom Målarmusslans återkomst kommit ett litet steg närmare fria vandringsvägar och ”God ekologisk status” i Bräkneån.

 

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Fyll i siffran som saknas först *

Samarbetspartners & Finansiärer