Posts Tagged ‘ÅTERINTRODUKTION’

PRESSINBJUDAN – Målarmusslans återkomst till Fyleån

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation

För första gången någonsin i Sverige har den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) kunnat odlas fram. I morgon återintroduceras den i Fyleån.

Målarmusslan har varit utdöd i Fyleån under flera decennier och är det första vattendrag där återintroduktion av framodlade musslor kommer att ske. Utsättningen löper parallellt med omfattande restaureringsåtgärder i Fyledalen som syftar till en bättre vattenmiljö i såväl ån som Östersjön på sikt.

”Målarmusslans återkomst” är södra Sveriges största vattenvårdande projekt. Det innefattar Karlstads universitet, fem län och leds av Länsstyrelsen Skåne. Målarmusslan har historiskt förekommit allmänt i södra Sverige och på kontinenten men är i dagsläget Europas mest utrotningshotade musselart på grund av miljöstörningar och kunskapsbrist om dess livscykel och miljökrav.

Enligt projektledaren Ivan Olsson och doktorand Lea Scneider är gåtan med målarmusslans komplicerade livscykel nu löst, tack vare forskningsinsatser genom projektets försorg.

– Vi har identifierat vilka värdfiskar musslan behöver för att kunna fullfölja sin livscykel som parasit. Som ett resultat av detta har vi även kunnat utveckla odlingsmetoder som möjliggör utsättning av musslor i vattendrag där den har utrotats, säger Ivan och Lea.

 Medier hälsas välkomna till premiärutsättning av den tjockskaliga målarmusslan i Fyleån.

Tid: Fredagen den 30 augusti kl 11.00

Plats: Fyledalen. Se bifogad karta.

Närvarar gör forskare, representanter från projektet, markägare och vattenråd.

För mer information, kontakta Ivan Olsson på 076-8003103.

 

 

Aktiviteter

Written by Ivan on . Posted in Aktiviteter, Projektet

Tuss

 UC4LIFE-projektets (5) aktiviteter…

1) Värdfiskstudier. Den tjockskaliga målarmusslans larver lever som parasit på gälarna på en värdfisk under några veckor varje vår/sommar. Vilka fiskarter musslan använder är dock dåligt känt. Därför genomförs värdfiskstudier i syfte att kartlägga vilka fiskarter som kan bära larverna. För att få upp alla fiskarter i vattendragen använder vi flera fiskemetoder, varpå fiskarna tas med till lab där larverna avlägsnas från fisken för senare artidentifiering. Eftersom det ofta finns flera musselarter i vattendragen som är svåra att artbestämma, undersöker vi mussellarverna genetiskt via DNA-teknik i syfte att få information om vilka fiskarter som musslorna parasiterar på. Parallellt med fältstudierna genomförs laboratoriestudier där vi under kontrollerade former experimentellt testar värdfiskförhållanden genom att artificiellt infektera musslelarver på olika fiskarter. Resultaten kommer bla att användas för att 1) ta fram metodik för odling av tjockskalig målarmussla (men även andra musselarter kan komma ifråga) samt 2) utforma biotopförbättrande åtgärder (se restaurering nedan) som gynnar såväl musslorna som dess värdfiskar.

2) Restaurering. Vattendragen som ingår i projektet har samtliga genomgått dramatiska förändringar i sin fysiska miljö på grund av olika mänskliga störningar som tex, skogsbruk, jordbruk och vattenkraftutbyggnad. Parallellt med en otillräcklig förvaltning av våra vattendrag har dessa störningar förorsakat förluster av livsmiljöer (habitat), försämrad vattenkvalitet och en minskad biologisk mångfald generellt. I våra tolv specifika projektområden kommer habitat lämpliga för den tjockskaliga målarmusslan och dess värdfiskar restaureras genom att återskapa variation och dynamik i såväl åarnas fåror som på flodplanet. Som exempel på konkreta åtgärder kan nämnas att > 5 km vattendrag ska meandras (krökas till), tidigare kulverterade bäckar skall öppnas upp och trädplantering ska utföras för att öka variationen av beskuggning längs vattendragen. I syfte att skapa förutsättningar för fiskvandring och effektivare spridningsdynamik av olika arter inklusive den tjockskaliga målarmusslan ska åtta vandringshinder tas bort, alternativt förses med naturlika fiskvägar.

3) Återintroduktion. I många vattendrag har den tjockskaliga målarmusslan utrotats, alternativt finns endast i svaga bestånd ofta utan rekrytering. Denna för musslorna dramatiskt negativa utvekling har förorsakats på grund av olika mänskliga störning, som tex rensning av vattendragen, kraftutbyggnad, försurning och övergödning. I vattendrag där dessa störningar bedöms ha upphört är det vår ambition att återintroducera den tjockskaliga målarmusslan i två områden där den har helt försvunnit men förekommit historiskt (skalfynd visar detta). Vidare ska vi förstärka befintliga, men svaga populationer genom flyttning av enskilda musselindivider i syfte att förbättra rekryteringsprocessen i fem områden. Musslor kommer således odlas fram (genom kunskaper vunna genom värdfiskstudierna beskrivna ovan) varpå unga musslor och infekterade värdfiskar kommer sättas ut i områden som speciellt restaurerats för att kunna hysa såväl musslor som värdfiskar. Resultaten utgör en viktig språngbräda för liknande projekt i framtiden.

 

4) Information. I fokus står alltid kommunikation! UC4LIFE har som övergripande målsättning att utbilda och informera om vikten med en effektiv förvaltning av våra vattenresurser genom detta projekt som flaggskepp. Del i projektet finns lokala aktiviteter med skolbarn i fokus som erbjuds möjlighet att följa vårt arbete i fält och i skolsal. Parallellt med det lokala engagemanget bygger vi nu upp nationella och internationella nätverk som syftar till att sprida och inhämta kunskaper med bäring på vattenförvaltning.

5) Monitoring/uppföljning. Vi kommer att studera effekterna av åtgärderna genom att dokumentera kvantitativt, abiotiska och abioiska förhållanden, före och efter åtgärdernas genomförande med referenslokaler uppströms projektområdena. Omfattande provtagning kommer att göras avseende vattenkemi, bottenfauna, fisk och fysiska variabler som substrat, vattenhastighet, beskuggning etc.

Samarbetspartners & Finansiärer