Posts Tagged ‘Bräkneån’

Utrivning av ett av Bräkneåns vandringshinder – Lindefors

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån, Projektområden

Genom LIFE-projektet Målarmusslans återkomst genomfördes i början av september en mindre åtgärd för att säkerställa fri vandring av limniska organismer förbi Lindfors i Bräkneån. På platsen finns en gammal kvarn/såg med tillhörande fundament från en tidigare damm med tre utskov. Anläggningen uppfördes 1907 och var i drift som såg fram till slutet av 1960-talet. Dammen saknar tillstånd (det finns ingen vattendom) och ingen verksamhet sker vid anläggningen men den har fram till hösten ändå utgjort ett vandringshinder för fisk, särskilt vid låga flöden i ån. I det mittersta utskovet fanns en mindre fördämning bestående av brädor som upprätthöll en viss vattennivå uppströms dammen, även om vatten sipprade ut mellan brädorna.

Genom att brädorna togs bort tryggas vandringen förbi anläggningen och inga ytterliga åtgärder behövs i nuläget. Efter åtgärden är bedömningen att den gamla dammen inte längre utgör något vandringhinder för fisk och vi har därigenom genom Målarmusslans återkomst kommit ett litet steg närmare fria vandringsvägar och ”God ekologisk status” i Bräkneån.

 

Bräkneån bjöd på både goda och tråkiga nyheter

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån, Projektområden

Vår övervakning av Bräkneån är nu genomförd. Vi besökte totalt sett 22 lokaler då vi samkörde inventeringen med den nationella miljöövervakningen av flodpärlmussla. Tre av dessa 22 lokaler var helt nya och ligger längs en sträcka av ån som inte inventerats tidigare, mellan det nedersta vandringshindret Björstorps kvarn och nästa vandringshinder, Snittinge strax söder om Bräkne-Hoby. Om vi börjar med de goda nyheterna så hittade vi tjockskalig målarmussla på fyra nya lokaler i ån förutom de två sedan tidigare kända lokalerna. Tre av dessa nya lokaler låg inom det område som inte undersökts tidigare, dvs uppströms Björstorps kvarn. Än mer glädjande var att vi på en av dessa hittade musslor som var <35 mm och kunde alltså konstatera att föryngring sker där! Bestånden är inte täta men vi har i alla fall ett reproducerande bestånd i ån.

Om vi går till de mer tråkiga nyheterna så ser inte läget ljust ut för flodpärlmusslan. Arten återfanns inte på de nordligaste lokalerna, färre musslor hittas på de övriga lokalerna och ingen föryngring kan konstateras. Det är bara att hoppas på att åtgärderna som planeras inom UC4LIFE kan hjälpa flodpärlmusslan att återhämta sig.

Lite lokal TV , riksnyheter och nyheter om flodpärlmusslans tråkiga situation. Dessutom radioinslag om UC4LIFE!

/Therese och Andreas

 

Övervakning inför åtgärder

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån

I Bräkneån genomför vi nu under v.26-27 övervakning inför kommande åtgärder i ån. Totalt sett kommer vi att besöka nio lokaler, två stycken uppströms åtgärdsområdet, två stycken nedströms åtgärdsområdet och fem stycken inom själva åtgärdsområdet. Det som undersöks är bl a  musselbestånden på lokalerna, vattenvegetation, djup och bottensubstrat. Lokalerna kommer att återbesökas 2015-2016 för att se om de planerade åtgärderna har haft någon effekt och i så fall vilken.

Samarbetspartners & Finansiärer