Posts Tagged ‘brown trout’

Utrivning av ett av Bräkneåns vandringshinder – Lindefors

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån, Projektområden

Genom LIFE-projektet Målarmusslans återkomst genomfördes i början av september en mindre åtgärd för att säkerställa fri vandring av limniska organismer förbi Lindfors i Bräkneån. På platsen finns en gammal kvarn/såg med tillhörande fundament från en tidigare damm med tre utskov. Anläggningen uppfördes 1907 och var i drift som såg fram till slutet av 1960-talet. Dammen saknar tillstånd (det finns ingen vattendom) och ingen verksamhet sker vid anläggningen men den har fram till hösten ändå utgjort ett vandringshinder för fisk, särskilt vid låga flöden i ån. I det mittersta utskovet fanns en mindre fördämning bestående av brädor som upprätthöll en viss vattennivå uppströms dammen, även om vatten sipprade ut mellan brädorna.

Genom att brädorna togs bort tryggas vandringen förbi anläggningen och inga ytterliga åtgärder behövs i nuläget. Efter åtgärden är bedömningen att den gamla dammen inte längre utgör något vandringhinder för fisk och vi har därigenom genom Målarmusslans återkomst kommit ett litet steg närmare fria vandringsvägar och ”God ekologisk status” i Bräkneån.

 

Bullhead, – and?

Written by Ivan on . Posted in Studier

After some intense days sampling fish we conclude that we have potential host fish species for the thick shelled river mussel/tjockskalig målar mussla (Unio crassus), both upstream and downstream the project site in Fylan. Bullhead/Stensimpa (Cottus gobio), minnow/elritsa (Phoxinus phoxinus) and brown trout/öring (Salmo trutta, picture above) dominated the catches. We also caught European eel/ål (Anguilla anguilla) and crayfish/signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) at some sites.

We thank Skönadal and Simon Lundin for the help we got during the field work!

Salute//Ivan and Marie

Monitoring at the project sites in Jönköping county

Written by jakob on . Posted in Emån, Studier

I våra två åtgärdsområden i Jönköpings län pågår sedan i maj projekteringar av de kommande åtgärderna. Under augusti och september har arbetet med förstudier (monitoring) innan åtgärd  kommit igång. Kvalitattiva elfisken har utförts på sex lokaler. Statusen på fiskbestånden var bättre än väntat. I Lillån Kvillsfors var öringbeståndet relativt gott med en stor andel årsyngel (0+). Övriga fiskarter som fångades var elritsa, sutare, braxen, färna, abborre, gädda, bäcknejonöga, bergsimpa och signalkräfta. Det finns med andra ord potentiella värdfiskar för de tjockskaliga målarmusslor som ska återintroduceras efter utförda åtgärder! Som en del i arbetet med att följa upp ev påverkan och ffa förbättring genom utrivning av dammar så har även mätning av vattentemperaturen i våra åtgärdsområden startat. Totalt fyra temperaturlogges är nu utplacerade och ingår i Länsstyrelsens övervakningsnätverk av temperaturloggers.

Nöjd elfiskare med ny utrustning som fungerade perfekt.

UC4LIFE-taggad!

Tinca tinca är ovanlig vid elfiske.

Mätningen av temperatur löper fram till 2016. Info om detta på  UC4LIFE-taggad skylt.

380 mm öring från Brusaån, en mycket vacker skapelse!

 

 

Samarbetspartners & Finansiärer