Posts Tagged ‘habitatförbättring’

Storån restaureras

Written by Ivan on . Posted in Storån

storan restoration

Restaurering påbörjad vid Storån, Åtvidaberg. Mestadels biotopvård. Sten som rensats läggs tillbaka, död ved tillförs, lekgrus 16-32 mm samt sand ca 4 mm läggs i de lugnpartier/pooler som vår snitsige grävmaskinist Kalle Engdahl skapar åt oss. Här tror vi att målarmusslan kan trivas!

//Larz

Utrivning av ett av Bräkneåns vandringshinder – Lindefors

Written by therese asp on . Posted in Bräkneån, Projektområden

Genom LIFE-projektet Målarmusslans återkomst genomfördes i början av september en mindre åtgärd för att säkerställa fri vandring av limniska organismer förbi Lindfors i Bräkneån. På platsen finns en gammal kvarn/såg med tillhörande fundament från en tidigare damm med tre utskov. Anläggningen uppfördes 1907 och var i drift som såg fram till slutet av 1960-talet. Dammen saknar tillstånd (det finns ingen vattendom) och ingen verksamhet sker vid anläggningen men den har fram till hösten ändå utgjort ett vandringshinder för fisk, särskilt vid låga flöden i ån. I det mittersta utskovet fanns en mindre fördämning bestående av brädor som upprätthöll en viss vattennivå uppströms dammen, även om vatten sipprade ut mellan brädorna.

Genom att brädorna togs bort tryggas vandringen förbi anläggningen och inga ytterliga åtgärder behövs i nuläget. Efter åtgärden är bedömningen att den gamla dammen inte längre utgör något vandringhinder för fisk och vi har därigenom genom Målarmusslans återkomst kommit ett litet steg närmare fria vandringsvägar och ”God ekologisk status” i Bräkneån.

 

Åtgärder i Svärtaån

Written by ursula on . Posted in Svärtaån

Grävskopa släpper lekgrus vid vattenytan i ån.

Förra veckan avslutades åtgärderna i Svärtaån, Södermanland. Musslorna som vi innan med hjälp av dykare hade plockat upp släpptes tillbaka och förhoppningsvis kommer de trivas bättre än tidigare.

Vi har grävt upp vegetation och rotfilt från säv, svärdslilja och andra vattenväxter som växte i täta bestånd vid Svärta Gård. Rotfilten som bäddar in gruset hindrar musslor från att gräva ner sig där samt att det inte heller utgör någon lekplatser för fisk. Genom att ta bort vegetationen och samtidigt skapa en längre strömsträcka hoppas vi kunna förhindra att vegetationen återkommer i lika stor utsträckning. Naturligtvis kommer vegetation dock att återetableras.

Stora block samt sten och grus har lagts i för att skapa ett mer forsande habitat med större rörelse på vattnet. Höljor har dock bibehållits och även förstärkts. Just en vertikal variation med grundare, stråkande partier omväxlande med djupare höljor är positivt både för fiskar och musslor.

Det har varit intensivt, otroligt roligt och spännande. Tack för gott samarbete Sportfiskarna som arbetsledare; Thunmans entreprenad som till slut löste alla uppkomna problem 🙂 och Skogstorparn samt ICA Kvantum i Oppeby för kundkorgarna som vi samlade musslorna i.

Nu går vi alldeles snart på semester!

Tuss och Helena

Samarbetspartners & Finansiärer