Posts Tagged ‘re-introduction’

Vad blir det för mat?

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Målarmusslan, Utplantering

Musslor är filtrerare, vilket innebär att de får i sig näring och mat genom att filtrera vatten och ta upp näringspartiklar som finns i det. Födan kommer från så kallad detritus (organiskt material från döda djur och växter), alger och andra näringsämnen som finns löst i vattnet. Under sommaren har UC-forLife teamet vid Hemmerstorpsmölla utfört ett experiment med total 880 juvenile musslor (tjockskalig målarmussla; Unio crassus) för att se vilken sorts kombination av mat som bäst gynnar juvenilerna under deras första levnadstid.

Varje vecka har fem olika kombinationer av mat getts; detritus och detritus i kombination med alger eller proteiner. Som kontrollgrupp matade vi några musslor med mat utan detritus. Överlevnad och tillväxt av de juvenila musslorna har kontrollerats varannan vecka. De juvenila musslorna i experimentet härstammar från musslor i Bråån, där det finns en bra musselpopulation av tjockskalig målarmussla. I labbet har de odlats fram med elritsa (Phoxinus phoxinus) som är en av de bästa värdfiskarna för vår mussla. När experimentet började var musslorna ungefär 220-240 mikrometer stora – nu är de mer än dubbelt så stora, alltså lite mer än en halv millimeter! Experimentet visade också att detritus verkar vara det ämne som främst bidrar till hög överlevnad och god tillväxt hos våra juveniler.

Nu blir det deras favoriträtt till slutet av september då alla juvenila musslor ska släppas ut i åarna som ingick i projektet.

Smaklig måltid/UC-for Life Crew (Tina, Valentina and Martin)

5000 pigga Målarmusslor på väg …

Written by Ivan on . Posted in BOB'S BLOG, Fyleån, Utplantering

pipetting mussels

I samband med EU-Kommissionens besök förevisades odlings- och utsättningsmetoder av juvenila tjockskaliga målarmusslor framodlade av våra eminenta forskare. I dagarna sätts 5000 småmusslor ut i Fyleån!

I sammanhanget kan nämnas att Projektet fick högsta tänkbara betyg, efter omfattande teknisk och ekonomisk granskning genomförd av vår monitor – eller hur Inga;-?

Hela projektgänget ska ha stort beröm!

//Ivan och Sara

 

Utplanterade musslor Överlever!

Written by Ivan on . Posted in Kommunikation, Utplantering

Juvenil U crassus

För att undersöka om återetablering av den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) kan ske placerades boxar (sk Schneider-boxar) med juvenila (0,5 mm långa) musslor ut på olika ställen i Fyleån, och olika referensområden förra sommaren. I samband med invigningen den sjunde maj genomsöktes en av boxarna varefter vi fann överlevande musslor. Detta är en stark indikation på att musslorna som introduceras i Fyleån överlever och att ett bestånd kan etableras.

Nu väntar vi med spänning på resultatet av musselöverlevnaden i resterande boxar, vilka kommer att tas upp ur Fyleån under sommaren 2014. Vår första överlevande mussla fick namnet Bob som för övrigt har berikats med en egen blog!

Ivan/Martin/Lea

Samarbetspartners & Finansiärer